ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУМКИ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ТА ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ)

  • Volodymyr Ivanyshyn State Agrarian and Engineering University in Podilia
  • Алла Печенюк State Agrarian and Engineering University in Podilia
Ключові слова: опитування, соціальне підприємництво, сільські жителі, підприємці, громадська думка

Анотація

Мета. Вивчення громадської думки щодо соціально-економічного стану сільських громад, визначення потреб та перспектив розвитку соціального підприємництва та готовності підприємців до нового виду діяльності. Методика дослідження. У дослідженні використано загальнонаукові та конкретні наукові методи: аналізу – для виявлення думок окремих соціологічних груп; синтезу – для узагальнення отриманих результатів; індукції ‒ при вивченні поглядів окремих суб’єктів та дослідженні їх впливу на загальний результат; дедукції – при дослідженні явища соціального підприємництва та встановленні його зв’язку з певними соціологічними одиницями; абстрактно-логічний – при виявленні проблем та причин, які перешкоджають розвитку соціального підприємництва в Україні; емпіричний – при зборі первинної інформації про об’єкт дослідження. Опитування було проведено авторами у рамках реалізації державної теми: «Формування стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектора в умовах глобалізації». Використовувались випадкові вибірки, а генеральна сукупність формувалася на основі статистичних даних про кількість сільського населення та суб’єктів господарювання на 1 січня 2018 року. Результати. Проведено дослідження громадської думки серед мешканців сільських територій України та підприємців, що ведуть свій бізнес в межах сільських громад, щодо розвитку соціального підприємництва. Досліджено потреби громадян щодо соціального підприємництва. Встановлено рівень задоволеності середовищем проживання та бізнесу. Виявлено перспективні напрямки поширення соціального підприємництва. Встановлено потенційну лояльність споживачів до продукту, який пропонуватимуть соціальні підприємці. Досліджено достатність інформаційного забезпечення щодо соціального підприємництва та готовність підприємців до соціальної діяльності. Наукова новизна. Вперше встановлено, що підприємці, працюючі в сільських громадах, виявились не готовими до соціального підприємництва та вказують на відсутність у них достатньої інформації з цього питання, що визначило потребу належного інформаційного супроводу щодо означеної діяльності. Сільські мешканці позитивно сприймають ідею розвитку соціального підприємництва в межах власного населеного пункту та готові віддати перевагу у споживанні саме соціальному підприємцю, що дозволяє виділити цю форму діяльності як перспективну для розвитку сільських територій. Виявлено причини, що стримують поширення соціальних ідей у бізнесі. Практична значущість. Виявлені настрої серед громадян можуть бути використані органами державної влади при розробці стратегії розвитку сільських територій України та апробовані у підприємницькій діяльності.

Посилання

Самборський О., Слободянюк М., Шуванова О. Обґрунтування вибору методу формування вибірки у дослідженнях фармацевтичного ринку: наук.-метод. рек. Харків: Вид-во НФаУ, 2017. 27 с.

Населення України за 2017 рік: демографічний щорічник / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dy_2017.pdf (дата звернення: 26.04.2019).

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва, 2017: cтатистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dsp_2017.pdf (дата звернення: 28.04.2019).

Ковальчук О. Агробізнес як складова інклюзивного розвитку сільських територій. Інноваційна економіка. 2017. № 3-4 [68]. С. 118-123.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств: Закон України від 10.07.2018 № 2497-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (дата звернення: 28.04.2019).

Acemoglu D., Robinson D. (2012), Why are some countries rich, and others are poor? The origin of power, prosperity and poverty. New York: Crown Business. 544 p.

Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. URL: https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07 (дата звернення: 01.07. 2019).

Райнер Е. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер. с англ. Н. Автономова. Москва: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 384 с.

Прогнімак О. Інклюзивний розвиток України: перешкоди VS перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 187-197.

Соколовська М. Споживання як форма соціально-економічної поведінки індивіда. Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута». 2011. Вип. № 4-5. URL:

http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-4-5-2011/spozhivannya-yak-forma-socialnoekonomichno%D1%97-povedinki-individa/ (дата звернення: 06.07.2019).

Попович Д., Баранова М. Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 701-705.

Свинчук А. Міжнародний досвід розвитку соціальних підприємств: уроки для України. Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ. Київ: КНЕУ, 2014. № 34. С. 25-32.

Середня заробітна плата. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ (дата звернення: 06.07.2019).

Samborskyi, O., Slobodianiuk, M. and Shuvanova, O. (2017), Obhruntuvannia vyboru metodu formuvannia vybirky u doslidzhenniakh farmatsevtychnoho rynku [Justification of the choice of the method of forming a sample in the research of the pharmaceutical market], scientific and methodological recommendations, Vyd-vo NFaU, Kharkiv, Ukraine, 27 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018), Naselennia Ukrainy za 2017 rik: demohrafichnyi shchorichnyk [The Population of Ukraine in 2017: demographic yearbook], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dy_2017.pdf (access date April 26, 2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018), Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho biznesu ta mikropidpryiemnytstva, 2017: statystychnyi zbirnyk [Activities of subjects of large, medium, small business and microenterprise, 2017: statistical yearbook], available at: https://ukrstat.org/en/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dsp_2017.pdf (access date April 28, 2019).

Kovalchuk, O. (2017), “Agrobusiness as a component of inclusive rural development”, Innovatsiina ekonomika, no. 3-4 [68], pp. 118-123.

Verkhovna Rada Ukrainy (2018), Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakyh zakoniv Ukrainy shchodo stymuliuvannia utvorennia ta diialnosti simeinykh fermerskykh hospodarstv [About Amendments to the Tax Code of Ukraine and certain laws of Ukraine on the promotion of the formation and operation of family farms], Zakon Ukrainy dated 10.07.2018 no. 2497-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 (access date April 28, 2019).

Acemoglu, D. and Robinson, D. (2012), Why are some countries rich, and others are poor? The origin of power, prosperity and poverty, Crown Business, USA, 544 p.

Podesta, J. (2013), Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability, available at: https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07 (access date July 01, 2019).

Rayner, E. (2011), Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostaiutsia bednymi [How rich countries have become rich and why poor countries remain poor], Translated by N. Avtonomov, Izdatelskiy Dom Gosudarstvennogo universiteta ‒ Vysshey shkoly ekonomiki, Moscow, Russia, 384 p.

Prohnimak, O. (2018), “Inclusive development of Ukraine: obstacles VS Prospects”, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 1(51), pp.187-197.

Sokolovska, M. (2011), “Consumption as a form of social and economic behavior of the individual”, Zbirnyk naukovykh prats z humanitarnykh dystsyplin «Slavuta», Iss. 4-5, available at: http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-4-5-2011/spozhivannya-yak-forma-socialnoekonomichno%D1%97-povedinki-individa/ (access date July 06, 2019).

Popovych, D. and Baranova, M. (2017), “Social entrepreneurship as a perspective tool for solving the problems of modern society”, Molodyi vchenyi, no. 5, pp. 701-705.

Svynchuk, A. (2014), “International experience of the development of social enterprises: lessons for Ukraine”, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: zb. nauk. pr., Kyiv, Ukraine, no. 34, pp. 25-32.

Serednia zarobitna plata [Average salary], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ (access date July 06, 2019).

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Ivanyshyn, V., & Печенюк, А. (2019). ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУМКИ ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ТА ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ). Сталий розвиток економіки, (4 (45), 105-111. вилучено із https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/95
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІК