Порядок рецензування

Стаття приймається до розгляду тільки за умови, що вона відповідає вимогам до авторських оригіналів статей (матеріалів), розміщених на сайті журналу в розділі «Умови публікації».

Всі матеріали повинні носити відкритий характер. Наявність обмежувального грифа служить підставою для відхилення матеріалу від відкритої публікації.

До редакції надсилається один ретельно вичитаний автором (співавторами) текст статті на електронну пошту.

Головний редактор направляє статтю на рецензування члену редакційної колегії, який курує відповідний напрям. При відсутності члена редколегії або надходженні статті від члена редколегії, головний редактор направляє статтю для рецензування зовнішнім рецензентам.

Кожна наукова стаття повинна мати рецензію фахівця відповідного наукового профілю (доктора наук, професора). Крім цього, повинна бути представлена рекомендація кафедри за умови публікації статей аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.

При рецензуванні статей необхідно звертати увагу на наявність в матеріалі актуальності розв'язуваної автором наукової проблеми. Рецензія повинна однозначно характеризувати теоретичну або прикладну значимість дослідження, співвідносити висновки автора з існуючими науковими концепціями. Необхідним елементом рецензії повинна бути оцінка рецензентом особистого внеску автора статті в рішення даної проблеми. Доцільно зазначити в рецензії відповідність стилю, логіки і доступності викладу наукового характеру матеріалу, а також отримати висновок щодо достовірності та обґрунтованості висновків.

При достатніх на те підставах статті можуть направлятися на додаткове або анонімне рецензування.

Наявність істотної частки критичних зауважень рецензента при загальній позитивній рекомендації дозволяє віднести матеріал до розряду полемічних і друкувати його в порядку наукової дискусії.

Після отримання рецензій приймається остаточне рішення на основі оцінки рецензії про опублікування або відмову в опублікуванні статей. Прийняте рішення повідомляється автору (-ам) листом по e-mail.

Залучення зовнішніх рецензентів можливе в таких випадках: коли відсутній член редколегії, який курує певний напрям; член редколегії не має можливості підготувати рецензію; редакційна рада не погоджується з думкою, висловленою в рецензії члена редколегії; надходить стаття від члена редакційної ради. На черговому засіданні редакційної ради приймається рішення про звернення з проханням про рецензування до вченого, який має наукові роботи з проблематики, заявленої в статті. Від імені редколегії такому вченому направляється лист з проханням про рецензування. До листа додаються стаття.