Мета та завдання

Основна мета і завдання журналу
Журнал «Сталий розвиток економіки» є науковим економічним виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами. Місія журналу полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення. Мета журналу – надати можливість науковому співтовариству і практикам публікувати результати своїх досліджень, привернути увагу до перспективних і актуальних напрямків економічної науки, посилити обмін думками між науковим співтовариством України і зарубіжних країн. Головне завдання журналу – публікація теоретичних і науковопрактичних статей, які висвітлюють питання: організації і функціонування суб’єктів господарювання, державного і економічного регулювання їх ефективного розвитку і забезпечення конкурентоспроможності на ринках; взаємозв'язку і взаємозалежності, що виникають в процесі функціонування різних ланок економічної, фінансової, соціальної, екологічної та інших систем, пов’язаних з формуванням, використанням і кругообігом капіталу, фінансових потоків, структурних елементів грошово-кредитної системи, об'єктивних закономірностей формування системи грошово-кредитних відносин на мікро- і макрорівні.

Основні напрями і принципи редакційної політики журналу
Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є:
– висвітлення проблем, що пов’язані з регулюванням економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях, прогнозуванням соціально-економічних процесів у суспільстві;
– сприяння розвитку наук економічного напрямку;
– підтримка молодих науковців.
Редакційна політика журналу «Сталий розвиток економіки» базується на таких принципах:
– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
– висока вимогливість до якості наукових досліджень;
– подвійне «сліпе» рецензування статей;
– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
– суворе дотримання авторських та суміжних прав та графіку виходу журналу.

Тематична спрямованість журналу
Журнал висвітлює найважливіші питання економічної, соціальної, екологічної, фінансової, демографічної, інноваційної, інвестиційної, обліково-аналітичної, безпекової та інших видів політики на державному, регіональному та місцевому рівнях. Серед основних тем наукових статей журналу можна відзначити такі. Удосконалення аналітичного забезпечення процесів інтеграції в економічному кластері. Систематизація, класифікація та методи компенсації ризиків в життєвому циклі складних наукомістких проектів. Проблеми і варіанти обчислення мультиплікативного ефекту при реалізації програмнопроектного підходу до комплексного соціально-економічного розвитку муніципальних утворень. Інституційні проблеми територій. Людський капітал як ресурс інноваційного розвитку регіону. Аналіз інтелектуального капіталу на підприємствах. Сучасні концепції та теорії фінансів і їх використання в діяльності фінансових інститутів. Методологія фінансового регулювання відтворювальних процесів. Особливості та економічні наслідки фінансової глобалізації. Теорія, методологія, методика фінансового планування на рівні держави і муніципальних утворень; міжбюджетні відносини та бюджетне регулювання. Пріоритети податкової політики і основні напрямки реформування податкової системи. Трансформація і ризики бюджетно-податкової системи на різних стадіях економічного розвитку. Механізми і інструменти державних запозичень на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках. Особливості сталого розвитку системи фінансових ресурсів підприємств на різних стадіях економічного розвитку. Організація і функціонування ринку цінних паперів та його сегментів. Тенденції розвитку світової валютної системи. Методологія і практика валютно-кредитних відносин України та іноземних держав. Системи страхування і фінанси страхового ринку. Грошова система і механізми грошового обігу. Еволюція кредитних відносин, закономірності та сучасні тенденції їх розвитку. Взаємодія кредиту з грошовим обігом, фінансами, фінансовим ринком. Вплив кредиту на виробництво і реалізацію суспільного продукту. Банківська система і банківська політика. Грошово-кредитне регулювання. Поведінкові аспекти в бюджетуванні, плануванні та оцінці інвестицій. Грошово-кредитна політика в умовах фінансової кризи. Розвиток фінансово-кредитних відносин для малого бізнесу. Вплив фінансових регуляторів на фінансові ринки і ринки цінних паперів. Фінансова інформація, спекуляції, форвардні ставки і свопи. Міжнародні платіжні механізми. Міжнародний комерційний та інвестиційний банкінг. Міжнародна валютна система. Удосконалення управління фінансами державних закладів охорони здоров'я. Проблемні аспекти визначення ефекту фінансового важеля. Зарубіжні підходи до оцінки ефективності державних інвестицій в реалізацію науково-інноваційних програм. Методика оцінки інвестиційного потенціалу регіону. Методика в управлінському контролі страхових організацій. До питання про ефективність стратегій управління ремонтами устаткування підприємств. Специфіка управління підприємством біопаливного кластера. Еволюція теорії інновацій в зарубіжній і вітчизняній науці. Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності населеного пункту. Аналіз динаміки регіональної продуктивності праці і її особливості в прикордонних регіонах. Реалізація державних програм підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва. Формування регіональних оптово-розподільних центрів з використанням сучасних біржових інструментів. Інноваційний підхід до управління інвестиційними проектами підприємств промисловості. Вивчення регіональних інноваційних систем в галузевому аспекті. Формування індустріальної траєкторії розвитку національної економіки для забезпечення переходу до нового технологічного укладу. Особливості економічного розвитку регіонів: ринок праці та регресійні моделювання потенційного валового регіонального продукту. Іпотечні кризи: регіональні особливості та політика подолання. Досвід вивчення страхового маркетингу Дослідження ринку хмарних сервісів в регіоні. Розвиток методичних підходів до формування рейтингів комерційних банків за якістю депозитів фізичних осіб. Розвиток системи фінансового моніторингу в Україні. Національні інтереси та експорт стратегічної продукції: економічні аспекти. Методологічні засади формування переліку національних інтересів України як основи стратегічного управління. Державна фінансова підтримка сталого розвитку сільських територій в регіоні. Зарубіжний досвід управління інвестиційним портфелем суверенного фонду. Ефективні рішення соціальноекономічних і екологічних проблем водоспоживання у великому місті. Порівняльна оцінка перспектив зміни рівня економічної безпеки прикордонних районів. Негативні наслідки економічних санкцій – «ефект бумеранга». Управління в віртуальному просторі: основні положення бізнесмоделі. Регулятори інноваційної діяльності в регіонах: державне розуміння проблеми в контексті програм економічного розвитку. Напрямки розвитку зовнішньоторговельної політики України. Податковий режим: основні елементи і тенденції трансформації в зарубіжних країнах. Огляд теоретичних концепцій ціноутворення фінансових активів. Перспективні інструменти проектного фінансування: сучасний погляд. Фінансова грамотність: системне зміст і практичні аспекти застосування в діяльності регіонального банку. Фінансовий аспект реалізації концепції соціальної держави. Собівартість інноваційного продукту: калькулювання і прогноз. Інституційні аспекти аудиту бухгалтерської фінансової звітності. Бюджетно-податкова децентралізація в системі управління суспільними фінансами. Дослідження умов для розвитку малого бізнесу і підприємництва. Порівняльний аналіз структури і принципів управління суверенними фондами. Аналіз мотивів і прибутковості операцій з реорганізації бізнесу у формі spin-off.