Публікаційна етика

ПРЕАМБУЛА

Журнал «Сталий розвиток економіки» дотримується стандартів редакційної етики відповідно до міжнародних етичних правил наукових публікацій і докладає зусиль для допущення її порушення. Він не тільки підтримує наукові комунікації і інвестує в даний процес, але також несе відповідальність за дотриманням всіх сучасних рекомендацій в інформації, що публікується. Журнал «Сталий розвиток економіки» дотримується норм і правил етичної поведінки всіх залучених до публікації сторін, а саме: авторів, головних редакторів, редакторів журналів, рецензентів, видавця та наукової спільноти. Публікуючи матеріали, журнал вносить посильний вклад в розвиток відповідної галузі наукового знання. Він використовує нижче наведені рекомендації і вимоги як для подання первинних досліджень, так і для оглядів та інших професійних публікацій. Журнал «Сталий розвиток економіки» бере на себе зобов'язання щодо суворого нагляду за опублікованими науковими матеріалами. Він залишає за собою право відхилити публікацію статті в разі порушення зазначених нижче правил.

РЕДАКТОРАМ

Рішення про публікацію.
Головний редактор журналу «Сталий розвиток економіки» несе відповідальність за прийняття рішення про публікацію на підставі достовірності розглянутої роботи і її наукової значимості. При цьому він керується Редакційною політикою журналу з урахуванням актуальних юридичних вимог щодо наклепу, авторського права, законності і плагіату. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор може радитися з іншими редакторами і рецензентами.

Недискримінаційність та конфіденційність.
При оцінюванні інтелектуального змісту рукописів редактором будьяка форма дискримінаційного підходу неприйнятна і неприпустима. Журнал «Сталий розвиток економіки» використовує виключно процедуру подвійного «сліпого» рецензування («double-blind» peer review policy). Головний редактор, редактори і редакційна колегія без необхідності не розкривають інформацію про прийнятий рукопис іншим особам, за винятком авторів, рецензентів, можливих рецензентів, наукових консультантів і видавця.

Політика розкриття, незловживання службовим становищем і конфлікти інтересів.
Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не використовуються в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, зберігаються конфіденційними і не використовуються з метою отримання особистої вигоди. У разі виникнення конфліктів інтересів різних сторін, пов'язаних з рукописом, редактор зобов'язаний відмовитися від розгляду рукописів. У подібній ситуації відбувається співпраця з іншими членами редакційної колегії для спільного прийняття рішення. Редактор, який надав переконливі докази того, що твердження або висновки, представлені в публікації, помилкові або можуть заподіяти моральну шкоду третій стороні, повідомляє про це видавцю і автору з метою якнайшвидшого повідомлення про внесення змін, вилучення публікації або проведення інших відповідних дій.

Співпраця з COPE.
У разі виникнення етичних претензій, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів в журналі, редактор спільно з видавцем вживають відповідних заходів у відповідь, керуючись «Правилами спростування наукових статей» (Guidelines for Retracting Articles) Комітету з видавничої етики (COPE). Подібні заходи включають взаємодію з авторами рукопису і аргументацію відповідної скарги або вимоги, а також мають на увазі взаємодію з відповідними організаціями та дослідницькими центрами в рамках співпраці з питань чистоти досліджень (програма та рекомендації COPE). Редакція відповідає за Етику публікації та публікацію недбалості на основі кодексу поведінки COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та Кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення високої якості публікації.

РЕЦЕНЗЕНТАМ

Співробітництво.
Журнал «Сталий розвиток економіки» розділяє точку зору про те, що вчені, які хочуть внести вклад в публікацію, виконують істотну роботу з рецензування рукописів. При цьому враховується, що подібна робота виконується на добровільних засадах. Рецензент, який прийняв рукопис на рецензування, зобов'язаний дотримуватися обумовлених термінів рецензування. Якщо рецензент розуміє, що не володіє достатньою кваліфікацією для розгляду рукопису або не має достатньо часу для своєчасного виконання роботи, він повинен повідомити редактору і попросити виключити його з рецензування відповідного рукопису. Рецензент не повинен брати участь у розгляді рукопису в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій та відносин з будь-яким з авторів, або організаціями, пов'язаними з представленою роботою.

Об'єктивність.
Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну оцінку. Персональна критика автора неприйнятна. Рецензентам слід ясно і аргументовано висловлювати свою думку.

Оцінка рукопису.
Рецензенти визначають значущість опублікованої роботи, відповідність темі і оцінюють бібліографію рукопису. Будь-яке твердження, спостереження, висновок або аргумент, опубліковані раніше, повинні супроводжуватися відповідним бібліографічним посиланням в рукописі. Рецензент звертає увагу головного і випускового редакторів на виявлення істотної подібності або збігу між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою раніше роботою, яка перебуває в сфері наукової компетенції рецензента та висловлює свою думку щодо прийняття рукопису до публікації з точки зору етичних норм і правил.

АВТОРАМ

Вимоги до рукописів і гарантії.
Автори повинні надавати достовірні результати виконаної роботи за оригінальним дослідженням і об'єктивне обговорення його значущості. Дані, що лежать в основі роботи, повинні бути представлені безпомилково. Робота повинна містити досить деталей або цитат для можливого відтворення. Помилкові або свідомо помилкові твердження сприймаються як неетична поведінка і є неприйнятними. Це може послужити причиною для відхилення рукопису або спростування опублікованої статті. Огляди та наукові статті також повинні бути точними і об'єктивними. Автор не повинен публікувати рукопис, присвячений одному і тому ж дослідженню, більш ніж в одному журналі як оригінальну публікацію. Подання одного і того ж рукопису одночасно більш ніж в один журнал сприймається як неетична поведінка і вважається недопустимим фактом. Автор не повинен представляти на розгляд в інший журнал раніше опубліковану статтю. Автори гарантують, що ними представлена повністю оригінальна робота. У разі використання робіт або тверджень інших авторів повинні надаватися відповідні бібліографічні посилання. У авторів можуть бути запитані додаткові дані, які мають відношення до рукопису. Автори повинні бути готові надати відкритий доступ до інформації подібного роду (згідно ALPSP-STM Statement on Data and Databases), якщо це можливо, і, в будьякому випадку, повинні бути готові зберігати ці дані протягом необхідного періоду часу після публікації. Плагіат в будь-яких формах – від представлення чужої роботи як авторської до копіювання або перефразування істотних частин робіт інших авторів (без вказування авторства) і до заявлення власних прав на результати чужих досліджень – є неетичними і неприйнятними діями. Журнал «Сталий розвиток економіки» залишає за собою право не реагувати на звинувачення в плагіаті, якщо обвинувач надає недостовірну персональну інформацію (наприклад, представляється вигаданим ім'ям), або діє в неетичній чи загрозливій формі. Редакція не зобов'язана обговорювати випадки передбачуваного плагіату з особами, які не мають до нього прямого відношення. Автори підтверджують, що їх публікація не порушує жодне із існуючих авторських прав і гарантують видавцю відшкодування збитків у разі виявлення подібних порушень. Для зручності поширення і для забезпечення реалізації політики використання матеріалів автори передають видавцю виключне право власності на рукопис, якщо не передбачене інше.

Дозвіл на використання матеріалу.
До передачі статті в редакцію на розгляд автори повинні отримати дозвіл на використання будь-якого матеріалу, створеного іншими особами. Порушення цієї умови спричинить певні труднощі в публікації внаслідок необхідності доведення авторами своїх прав на матеріал, що публікується. Автори надають або повинні бути готові надати письмовий дозвіл на використання подібного матеріалу на вимогу редакції або видавця. Стаття не може бути опублікована без отримання авторами наступних прав на використання запозиченого матеріалу: - невиключного права на його відтворення в статті; - прав на використання друкованої та електронної версій матеріалів; - безстрокового права на використання матеріалів (мається на увазі відсутність тимчасових обмежень на повторне використання матеріалу, наприклад, річної ліцензії). Допускається відтворення таблиць, малюнків або фрагментів тексту (обсягом понад 400 слів) з інших джерел, якщо автори: - отримали письмовий дозвіл на використання в друкованій та електронній формі від усіх осіб, які володіють правами на тексти, ілюстрації, графіки або інші матеріали, що автори використовували в своїх рукописах, а також на будь-яку незначну адаптацію матеріалів, створених іншими особами; - при значних змінах матеріалу, створеного іншими особами і використаного в рукописі, повідомили про це правовласнику матеріалу; - отримали письмовий дозвіл на використання матеріалу; - вказали джерело даних в описі малюнків і продублювали його в бібліографічному списку; - при використанні будь-якого матеріалу, що знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет, попередньо уточнили інформацію про власника авторських прав і отримали дозвіл на його запозичення (передрук). Відповідно до редакційної політики журналу «Сталий розвиток економіки» неприпустимі: - дослівне копіювання 10 і більше відсотків роботи іншої особи без зазначення його авторства, посилання на джерело та використання лапок; - некоректне перефразування матеріалу іншої особи, при якому було змінено більше одного речення в межах одного параграфа або розділу тексту, або пропозиції були розташовані в іншому порядку без відповідного посилання на джерело. Істотне некоректне перефразування (більше 10 відсотків оригінальної роботи) без посилання на джерело прирівнюється до дослівного копіювання; - використання елементів матеріалу іншої особи без вказівки авторства, наприклад, малюнка, таблиці або абзацу без висловлення вдячності, посилання на джерело або використання лапок. Автори повинні отримати дозвіл власника авторських прав на використання елементів його матеріалу.

Автоцитування (самоцитування).
Автори повинні вказати, що їх робота публікується вперше. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, в тому числі в журналі «Сталий розвиток економіки», автори зобов'язані послатися на більш ранню роботу і вказати суттєву відмінність нової роботи від попередньої. Також вони зобов'язані виявити її зв'язок з результатами досліджень та висновками, представленими в попередній роботі. Дослівне копіювання власних робіт і їх перефразування недозволенні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків. Важливо: Відповідно до міжнародної етики наукових публікацій журнал «Сталий розвиток економіки» рекомендує авторам дотримуватися ступеня самоцитування в межах 0-10%. Редакція рекомендує вказувати в списку літератури матеріали, які автори підготували раніше, включаючи матеріали конференцій, презентації з семінарів і т.п.

Першоджерела, авторство і конфлікти інтересів.
Автори повинні посилатися на публікації, значимі для виконання представленої роботи. Дані, отримані приватно (бесіда, листування або обговорення з третіми сторонами), не повинні бути використані або представлені без ясного письмового дозволу першоджерела. Інформація з конфіденційних джерел не повинна використовуватися без чіткого письмового дозволу авторів роботи, причетних до подібних джерел. Авторами публікації можуть виступати тільки особи, які внесли значний вклад у формування задуму роботи, розробку, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути позначені як співавтори. Автор гарантує, що всі учасники, які зробили істотний внесок у дослідження, представлені як співавтори і не представлені як співавтори ті, хто не брав участі в дослідженні, що всі співавтори бачили і схвалили остаточну версію роботи і погодилися з поданням її до публікації. Особи, які внесли несуттєвий внесок у дослідження, згадуються в розділі «Подяки» (Acknowledgments).

Виправлення помилок.
У разі виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це редактору журналу або видавцю і вжити відповідних заходів щодо виправлення помилок або вилучення публікації. Якщо редактор або видавець отримали відомості від третьої сторони про те, що публікація містить суттєві помилки, автор зобов'язаний вилучити роботу або виправити помилки в максимально короткі терміни.

Обов'язки видавця.
Журнал «Сталий розвиток економіки» дотримується принципів і процедур, що сприяє виконанню етичних обов'язків головними редакторами, редакторами, рецензентами і авторами журналів відповідно до встановлених вимог. Журнал «Сталий розвиток економіки» надає підтримку головним редакторам, редакторам журналів в розгляді претензій до етичних аспектів публікованих матеріалів і допомагає взаємодіяти з іншими журналами та (або) видавцями, якщо це сприяє виконанню обов'язків головними редакторами і редакторами. Журнал «Сталий розвиток економіки» сприяє належній практиці публікації результатів наукових досліджень, вдосконаленню етичних рекомендацій, процедур вилучення некоректного матеріалу і виправлення помилок. Журнал «Сталий розвиток економіки» забезпечує відповідну спеціалізовану юридичну підтримку (висновок або консультування) в разі необхідності.